Prinsenhof heeft de ANBI status

Prinsenhof heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status

Per 1 januari 2018, derhalve met terugwerkende kracht, zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voorwaarden ANBI status

Om aangewezen te worden als ANBI dient de instelling te voldoen aan alle volgende voorwaarden:
 • De 90% eis Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Geen winstoogmerk De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Integriteitseis Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Gescheiden vermogen De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Beperkt eigen vermogen Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • Beloning bestuurders De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Actueel beleidsplan Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Verhouding uitgave-inkomsten Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Opheffing Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Administratieve verplichtingen Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Transparantie Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Voordelen ANBI-status

 • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
 • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
 • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.